Dimension ERP

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ พร้อมใช้ ผ่าน Internet

โปรแกรมบัญชี ออนไลน์

พร้อมใช้งานผ่าน Internet

มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน ใช้งานง่าย ตั้งแต่ธุรกิจเริ่มต้น จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ซับซ้อน
 

บริการ Setup ให้ใช้งานได้

Implementation

การใช้งานโปรแกรมบัญชี จำเป็นต้องมีการ Setup ให้ใช้งานได้ หรือ Implementation การจัดเตรียมข้อมูล การนำข้อมูลเข้าระบบ ออกแบบเอกสารต่างๆ อบรมการใช้ระบบ